Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

Unikey 3.63 Ghi Tiếng Việt Trong Audition


                                        »Click Chuột Đễ Dowload«—


                                                 »Click Dự Phòng«—


                                 Giao Diện Unikey 3.63
                                                               ↓ 

×Cách Ghi Tiếng Việt Trong Audition:

-Bước 1: Chọn Bảng mã: Composite Unicode(To Hop)
-Bước 2: Chọn Tiếp Kiễu gõ: VNI
-Bước 3: Bấm Nút Đóng. 

9 nhận xét: